Autobesehriftung Citroen Jumpy Caffe RIVER

Autobeschriftung eines Citroen Jumpy mit geplotteten Folientexten für Caffe RIVER